$deger) { $get[$ad] = $deger; } $alanMin = $get[alanMin]; $alanMax = $get[alanMax]; $fiyatMin = $get[fiyatMin]; $fiyatMax = $get[fiyatMax]; $bolge = $get[bolge]; $yer = $get[yer]; if ($fiyatMin>$fiyatMax){ $fiyatBellek = $fiyatMin ; $fiyatMin = $fiyatMax; $fiyatMax = $fiyatBellek; } ?> $deger) { $get[$ad] = $deger; if ( $deger == ''&& $ad != 'emlaktipi' && $ad != fiyatMin && $ad != fiyatMax && $ad != alanMin && $ad != alanMax && $ad != syfLimit && $ad !=sira && $ad != 'syf' ){ $query2 = " AND $emlakTipiVt.$ad IS NOT NULL"; }elseif($ad !='emlaktipi' && $ad != fiyatMin && $ad != fiyatMax && $ad != alanMin && $ad != alanMax && $ad != syfLimit && $ad !=sira && $ad != 'syf') { $query2 = " AND $emlakTipiVt.$ad = $deger"; } $query1 = $query1.$query2; }; $query1 = $query1." AND aktif='1'"; // Sadece aktif olan ilanlarý listele... //belli bir fiyat aralýðý girildiyse alttaki kodlar çalýþacak if(!$fiyatMin && $fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat < $fiyatMax)"; }elseif($fiyatMin && !$fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat > $fiyatMin )"; }elseif($fiyatMin && $fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat BETWEEN $fiyatMin AND $fiyatMax)"; } //belli bir ALAN (m^2) aralýðý girildiyse alttaki kodlar çalýþacak if(!$alanMin && $alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan < $get[alanMax])"; }elseif($alanMin && !$alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan > $get[alanMin] )"; }elseif($alanMin && $alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan BETWEEN $get[alanMin] AND $get[alanMax])"; } $query1 = substr($query1,4); // query1 de ilk basta olusan fazlalik AND silinir. $query = $query.$query1; }elseif($emlakTipiVt=="bina"){ // Eger tur=bina ise $query = "SELECT durum.durumAd, monedha.monedhaAd, yer.yerAd, bolge.bolgeAd, uyetipi.uyeTipiId, uyetipi.uyeTipiAd, $emlakTipiVt.* FROM $emlakTipiVt LEFT JOIN durum on durum.durumId = $emlakTipiVt.durum LEFT JOIN monedha on monedha.monedhaId = $emlakTipiVt.monedha LEFT JOIN yer on yer.yerId = $emlakTipiVt.yer LEFT JOIN bolge on bolge.bolgeId = $emlakTipiVt.bolge LEFT JOIN uyetipi on uyetipi.uyetipiId = $emlakTipiVt.kimden WHERE"; foreach ($_GET as $ad => $deger) { $get[$ad] = $deger; if ( $deger == ''&& $ad != 'emlaktipi' && $ad != 'syf' && $ad != 'ogrenciye' && $ad != fiyatMin && $ad != fiyatMax && $ad != alanMin && $ad != alanMax && $ad != syfLimit && $ad !=sira){ $query2 = " AND $emlakTipiVt.$ad IS NOT NULL"; } elseif($ad !='emlaktipi' && $ad != 'syf' && $ad != 'ogrenciye' && $ad != fiyatMin && $ad != fiyatMax && $ad != alanMin && $ad != alanMax && $ad != syfLimit && $ad !=sira) { $query2 = " AND $emlakTipiVt.$ad = $deger";} $query1 = $query1.$query2; }; $query1 = $query1." AND aktif='1'"; //belli bir fiyat aralýðý girildiyse alttaki kodlar çalýþacak if(!$fiyatMin && $fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat < $get[fiyatMax])"; }elseif($fiyatMin && !$fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat > $get[fiyatMin] )"; }elseif($fiyatMin && $fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat BETWEEN $get[fiyatMin] AND $get[fiyatMax])"; } //belli bir ALAN (m^2) aralýðý girildiyse alttaki kodlar çalýþacak if(!$alanMin && $alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan < $get[alanMax])"; }elseif($alanMin && !$alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan > $get[alanMin] )"; }elseif($alanMin && $alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan BETWEEN $get[alanMin] AND $get[alanMax])"; } $query1 = substr($query1,4); // query1 de ilk basta olusan fazlalik AND silinir. $query = $query.$query1; }else { // Eger tur=mesken veya binadan den ayri bir þeyse $query = "SELECT durum.durumAd, monedha.monedhaAd, yer.yerAd, bolge.bolgeAd, uyetipi.uyeTipiAd, uyetipi.uyeTipiId, $emlakTipiVt.* FROM $emlakTipiVt LEFT JOIN durum on durum.durumId = $emlakTipiVt.durum LEFT JOIN monedha on monedha.monedhaId = $emlakTipiVt.monedha LEFT JOIN yer on yer.yerId = $emlakTipiVt.yer LEFT JOIN bolge on bolge.bolgeId = $emlakTipiVt.bolge LEFT JOIN uyetipi on uyetipi.uyetipiId = $emlakTipiVt.kimden WHERE" ; foreach ($_GET as $ad => $deger) { $get[$ad] = $deger; if ( $deger == ''&& $ad != 'emlaktipi' && $ad!='ogrenciye' && $ad!='isinmatipi' && $ad!='odasayi' && $ad!='syf' && $ad != fiyatMin && $ad != fiyatMax && $ad != alanMin && $ad != alanMax && $ad != syfLimit && $ad !=sira){ $query2 = " AND $ad IS NOT NULL"; } elseif($ad !='emlaktipi' && $ad!='ogrenciye' && $ad!='isinmatipi' && $ad!='odasayi' && $ad!='syf' && $ad != fiyatMin && $ad != fiyatMax && $ad != alanMin && $ad != alanMax && $ad != syfLimit && $ad !=sira) { $query2 = " AND $ad = $deger"; } $query1 = $query1.$query2; }; $query1 = $query1." AND aktif='1'"; //belli bir fiyat aralýðý girildiyse alttaki kodlar çalýþacak if(!$fiyatMin && $fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat < $get[fiyatMax])"; }elseif($fiyatMin && !$fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat > $get[fiyatMin] )"; }elseif($fiyatMin && $fiyatMax){ $query1 = $query1." AND (fiyat BETWEEN $get[fiyatMin] AND $get[fiyatMax])"; } //belli bir ALAN (m^2) aralýðý girildiyse alttaki kodlar çalýþacak if(!$alanMin && $alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan < $get[alanMax])"; }elseif($alanMin && !$alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan > $get[alanMin] )"; }elseif($alanMin && $alanMax){ $query1 = $query1." AND (alan BETWEEN $get[alanMin] AND $get[alanMax])"; } $query1 = substr($query1,4); // query1 de ilk basta olusan fazlalik AND silinir. $query = $query.$query1; } //SON 30 GÜNLÜK ÝLANLARI GÖSTEREN KOD //$query = $query." AND DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 60 DAY) <= tarih"; //Eðer kritere göre siralama isteniyorsa aþaðýdaki kodlar çalýþýr. Ör: Fiyata göre sýrala $sira = $get[sira]; if($sira){ if($sira[0]=='D'){ //Eðer ilk karakter D olursa tersine sýralar $sira = substr("$sira",1); // ilk karakteri 'D' temizle $siralaEk = " ORDER BY $sira DESC"; $sira = "D".$sira; }else{ $siralaEk = " ORDER BY $sira"; } }else{ $siralaEk = " ORDER BY id DESC"; } $query = $query.$siralaEk; $result = mysql_query($query); $hata = mysql_error() ; if(!$hata) $num_results = mysql_num_rows($result); ?> $tplmSyfSys || $syf < 1)) { // echo "Gabim: Numri i faqes i pasaktë, faqa që kërkoni nuk egziston!
// Klikoni këtu për të shkuar në faqe të parë."; // //break; // } if ($tplmSyfSys != 0 && ($syf > $tplmSyfSys || $syf < 1)) { //echo "Gabim: Numri i faqes i pasaktë, faqa që kërkoni nuk egziston!
//Klikoni këtu për të shkuar në faqe të parë."; header("Location: $adresSyf "); } //*********************** Sayfalandýrma ikinci aþama 2/3 *********************** ?>
".$rowK['konutTipiAd']." | "; } ?>

Gabim:Adresa që ju kërkoni të vizitoni është e gabuar. Nëse mendoni se ka problem me faqen kontaktoni me drejtuesin e faqes. nëse keni bërë ndyshime tek kutia e adresës apo keni vendosur nje vlerë pa kuptim ky mesazh është normal për këtë gjendje.Gjeni prona tek gjejprona.com .

Përshëndetje!
Në faqen tonë të internetit gjenden vetëm informacionet e konfirmuara dhe të fotografuara. Ne disponojmë edhe informacione të tjera që nuk janë në faqen e internetit. Per me tepër kontaktoni
Kliko këtu për kontaktet (vetëm për shitje / blerje, dhe qera 300 Euro e sipër).
Ju faleminderit!
[Faqja kryesore]

  Kodi#

Vendi

Rruga

Sipërfaqja  m2

Çmimi